Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ta fram en övergripande beskrvning av ett typiskt lärosäte utifrån ett förmåge- och tjänsteperspektiv för att identifiera samarbetsytor mellan olika lärosäten.

Beskrivning och mål

Projektet tar fram en stadsplan ur ett tekniskt perspektiv med system och integrationer i fokus för ett typiskt lärosäte inom högre utbildning i Sverige. Vilka system samt typiska integrationer finns för universitet och högskolor och hur ser de viktiga informationsflöderna ut? Vilka typiska källsystem och målsystem finns? Vilka likheter finns och var finns skillnader bland olika lärosäten? Hur kan en tänkt plan kopplat en molnstrategi se ut för olika delar i IT-arkitekturen?


Stadsplanen ger ett långsiktigt stöd för att lärosäten lättare skall hitta samarbeten och gemensamma lösningar samt hur samarbeten kopplat till en molnstrategi kan se ut. 

Projektet utgår från befintligt framtaget material:

  • Arbetsgruppen för Teknisk integration har tagit fram en integrationskatalog som skall innehålla de integrationer som finns på våra lärosäten.

  • Arbetsgruppen för Teknisk integration har tagit fram en referensarkitektur för integration. I referensarkitekturen ingår en analys av applikationsområden ute på våra lärosäten.

 

  • Ett viktigt material i detta är den kartläggning av IT-infrastruktur som gjordes 2011 av dåvarande SWAMI.

Projektet tar fram en generell modell för IT-landskapet på ett typiskt lärosäte. Innehållet i en stadsplan och ytterligare detaljer i projektet specificeras i samråd med en utpekad referensgrupp som består av representanter från intresserade lärosäten. Referensgruppen består företrädelsevis av IT-chef/CIO eller motsvarande roll. Vid behov så anordnas webinarier. En projektledare tilldelas som leder arbetet. En projektplan tas fram av projektledaren samråd med en utpekad referensgrupp.


Mål:

  • Ett övergripande projektmål är att producera en generell modell för stadsplan kopplat till IT-stöd på ett lärosäte. Modellen appliceras därefter på respektive lärosäte. Stadsplanen ger ett långsiktigt stöd i framtida samarbeten inom IT-området mellan lärosäten.
  • Presentera resultatet på ett lättillgängligt vis som kan underhållas och där man håller en röd tråd kopplat till integrationskatalogen och ATIs referensarkitektur.

 

Projektgrupp

Ola Ljungkrona, Chalmers - PL

Jögen Dahlberg, JD Konsult AB - Utredningsstöd

Helena Sandström, UmU - Utredare

Per Hörnblad, UmU  - PÄ

Referensgrupp

Joakim Nejdeby, CIO LiU - Beställare

Ingvar Andersson, IT-chef Chalmers

Stefan Edholm, IT-Chef SLU

 

  • No labels